Rosegadors

Paneroles i Escarbats

Formigues

Mosquits

Mosques

Vespes i Abelles

Àrnes

Polls

Peixets de plata

Xinxes

Corcs

Tèrmits

Puces

Legionel·la